Kjo video është realizuar nga KOMF, për vetëdijësimin e shoqërisë rreth mbrojtjes së fëmijëve.