Projekti “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” është projekt dy vjeçar, implementuar nga  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, financuar nga BE dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë. Ky projekt ka filluar në Dhjetor 2016 dhe do të përfundojë në Dhjetor 2018.

Projekti në mënyrë indirekte synon të gjitha kategoritë e cenueshme të fëmijëve në Kosovë. Projekti synon Qeverinë përmes implementimit të Indeksit për Mbrojtjen e Fëmijës 2.0, si një mjet monitorimi që mbledh evidenca dhe hulumtime lidhur me përpjekjet e qeverisë për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë.

KOMF po kërkon një vlerësues të jashtëm për të kryer vlerësimin e përgjithshëm të projektit. Qëllimi i këtij vlerësimi është vlerësimi i ndikimit të të gjithë veprimit, si ka ndikuar veprimi në përfituesit e paraparë, si dhe qëllimet që ndërhyrja ka arritur në një shkallë më të gjerë.

Procedura e Aplikimit:

Aplikantët e interesuar mund të dorëzojnë dokumentacionin përkatës në mënyrë elektronike në: info@komfkosova.org

Ose në një zarf të mbyllur të mbyllur në këtë adresë:
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF
Zenel Salihu, OB.1 HY.1 K.3 No.16, 10000
Prishtinë, Kosovë

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është të hënën, 10 Dhjetor 2018, ora 16:00.

Dokumentet e kërkuara për aplikim janë:
CV;
Letra e interesit;
Metodologjia e vlerësimit e propozuar për këtë detyrë;
Plani i zbatimit / plani i punës;
Oferta financiare e propozuar për këtë detyrë;
Të paktën dy mostra të raporteve të vlerësimit të ngjashme të kryera;

Për të lexuar Termat e plotë, ju lutem klikoni këtu: