Me qëllim të idenfikimit të pikave të forta dhe pikave të dobëta, sfidave, potencialit ekzistues dhe funksionimit më të mirë, KOMF në partneritet me UNICEF, ka hartuar një vlerësim të nevojave të brendshme të KOMF në mënyrë që të analizohen përparësitë dhe dobësitë dhe bazuar në këtë vlerësim, është hartuar një plan zhvillimor që do të shërbejë si udhërrëfyes në rrugëtimin e KOMF drejt përmbushjes së misionit fisnik për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë.

Rezulatet e këtij vlerësimi dhe hapat që KOMF rekomandohet të ndërmarrë në vitet në vijim, janë paraqitur në këtë raport.

Lexo raportin e plotë këtu: