PUBLIKIMET

 • Raporti i Monitorimit - ALB-1_page-0001Raporti i Monitorimit “Komuna Ime, e Drejta Ime Sociale”

  Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka publikuar Raportin e Monitorimit “Komuna Ime, e Drejta Ime Sociale” mbi Procesin e Decentralizimit të  Shërbimeve Sociale për vitin 2019. Publikimi i këtij raporti u mundësua në kuadër të projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”, i financuar nga Bashkimi Europian dhe i menaxhuar nga … Lexo më shumë

 • ChildPact-Covid-Statement-ALB_pages-to-jpg-0001Angazhimi i OSHC-ve për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve gjatë kohës së Covid-19

  ChildPact si një rrjet rajonal i koalicioneve nacionale që kanë rreth 650 OJQ që punojnë për mbrojtjen e fëmijëve në rajonin e zgjeruar të Detit të Zi dhe Ballkanin Perëndimor,  konfirmon angazhimin e tij për të krijuar një rrjet të fortë të mbështetjes për OJQ-të që punojnë me fëmijë në këtë rajon, duke krijuar një … Lexo më shumë

 • Capture11Politikë rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me rrjetin KRAEEYN,  ka publikuar Politikën rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme. Kjo politikë rekomanduese përshkruan situatën lidhur me zhvillimin në fëmijërinë e hershme dhe ofron një pasqyrë të disa prej fushave prioritare për ndërhyrje në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe rekomandime … Lexo më shumë

 • Raporti i decentralizimitRaport mbi ndikimin e procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë

  KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror OFAP dhe KMOP, përmes projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim” të financuar nga Bashkimi Europian dhe të menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë, ka publikuar raportin mbi ndikimin e procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë. … Lexo më shumë

 • foto 1Udhëzues për Metodologjinë dhe Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme

  Udhëzuesi për Metodologjinë dhe Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme është punuar nga ekspertë ndërkombëtar të organizatës nga Bullgaria “Karin Dom”. Ky udhëzues jep praktika e modele të shteteve të tjera si dhe udhëzime se çfarë veprimesh duhet të ndërmarrë Kosova për të zhvilluar më tej ndërhyrjen në fëmijërinë e hershme. Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të … Lexo më shumë

 • Kosovo INSPIRE_Country_Factsheet_pages-to-jpg-0001Raporti për Kosovën mbi Strategjitë e INSPIRE për të ndaluar dhunën ndaj fëmijëve

  Ky dokument është i bazuar në të dhënat dhe vëzhgimet e shtatë organizatave që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Meqenëse pyetësori është ndarë përmes Koalicionit të OJQ-ve  për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, kështu organizatat që kanë marrë pjesë në këtë hulumtim, janë anëtare të KOMF. Aktualisht nuk ekziston ndonjë grup punues nën platformën INSPIRE në … Lexo më shumë

 • CaptureNjë Kryeministër për Fëmijët

  KOMF përmes një dokumenti “Një Kryeministër për Fëmijët”, ju është adresuar partive politike duke ju rikujtuar disa fakte rreth situatës së fëmijëve dhe nevojës që një qeverisje e mirë t’i adresojë ato. Konkretisht, KOMF ka kërkuar adresimin e problematikave kyçe të fëmijëve në Kosovë, që kërkojnë zgjidhje emergjente. Për të lexuar dokumentin e plotë, klikoni … Lexo më shumë

 • Strategjia e Avokimit_alb-1_page-0001Strategjia e Avokimit për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare 2019 – 2021

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë ka haruar Strategjinë e Avokimit për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare 2019 – 2021. Kjo Strategji u hartua nga anëtarët e Grupit Tematik për Mbrojtje dhe partnerëve të KOMF ,  ku gjatë takimeve është bërë identifikimi i nevojave dhe më pas … Lexo më shumë

 • foto 3Modeli i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për komunën mike për fëmijë

  Modeli i ofruar i “Strategjisë Komunale dhe Planit të Veprimit për realizimin e të drejtave të fëmijëve” është realizuar si përmbyllje e një procesi një vjeçar gjatë të cilit KOMF përmes ofrimit të shtatë nën financimeve për OJQ-të në shtatë komuna, ka mbështetur procesin e hartimit te Rregulloreve komunale për të Drejtat e Fëmijëve si … Lexo më shumë

 • foto 1Modeli i Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për fëmijët

  Modeli i ofruar i “Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për fëmijët” është realizuar si përmbyllje e një procesi një vjeçar gjatë të cilit KOMF përmes ofrimit të shtatë nën financimeve për OJQ-të në shtatë komuna, ka mbështetur procesin e hartimit te Rregulloreve komunale për të Drejtat e … Lexo më shumë

 • Ftese per publikimin e Politikes per Mbrojtjen e FemijesModeli i Politikës për Mbrojtjen e Fëmijës

  KOMF me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve, krijimit të një ambienti të sigurtë dhe miqësor, për të siguruar standardet më të larta të sjelljes dhe praktikës profesionale, për të siguruar që asnjë dëm nuk do t’ju ndodhë në asnjë situatë fëmijëve gjatë përfshirjes së tyre në programet e organizatave që punojnë me fëmijët, prezanton modelin … Lexo më shumë

 • PHOTTORekomandimet e Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës 2.0

  Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, adreson rekomandimet kryesore të dala nga Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës për fushat më kritike të cilat kanë nevojë për ndërhyrje të menjëhershme. Indeksi ka vlerësuar pesë dimensione të veprimeve të Kosovës që i referohen mbrojtjes së fëmijës. Këto pesë dimensione janë: politikat dhe … Lexo më shumë

 • Capture DhunaFëmijëria pa dhunë, një e drejtë themelore

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Fuqizimi i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – Rrugëtimi vazhdon”, i financuar nga zyra e UNICEF në Kosovë, ka publikuar dokumentin “Fëmijëria pa dhunë, një e drejtë themelore”. Dokumenti paraqet të dhënat për shkaqet dhe pasojat e dhunës ndaj fëmijëve, … Lexo më shumë

 • Index pic. 1Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës 2.0

  Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” mbështetur nga Bashkimi Europian dhe menaxhuar nga zyra e BE-së në Kosovë, ka lansuar Indeksin për Mbrojtjen e Fëmijës 2.0. Indeksi është një mekanizëm i pavarur për matjen e reformave të çdo … Lexo më shumë

 • Foto per WEBA po realizohet e drejta ime për shëndetin më të mirë?

  Ky raport është hartuar në kuadër të Grupit Tematik për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi. Dokumenti ofron një pasqyrë të disa prej fushave kryesore që duhet të merren parasysh në zhvillimin dhe zbatimin e politikave. Dokumenti paraqet të dhënat vitale për fëmijët, lindshmërinë dhe vdekshmërinë e foshnjeve, lindjet nën peshë, vaksinimin, gjidhënien dhe gjendjen … Lexo më shumë

 • Capture122112Deklarata e Zotimit për kandidatët për kryetarë të komunave

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF përmes një dokumenti, ju është adresuar kandidatëve për kryetarë të komunave, prej të cilëve kërkojmë zotimin se të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtja e tyre do të jenë pjesë e prioriteteve të axhendës qeverisëse në rast të zgjedhjes. Komunat, bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, … Lexo më shumë

 • CaptureDeklarata e Zotimit

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, prezantoi dokumentin të cilin do t’ju parashtrojë kandidatëve për kryeministër të Republikës së Kosovës, me qëllimin të zotimit të tyre për përfshirjen e fëmijëve në qendër të axhendës qeverisëse në rast të zgjedhjes. Fëmijët në Kosovë përbëjnë 30% të popullsisë së përgjithshme. Jetët e fëmijëve në … Lexo më shumë

 • CaptureFinancimi i shërbimeve sociale në Kosovë

  Qëllimi i këtij dokumenti është të ndihmojë zhvillimin e partneritetit efektiv në mes të organizatave jo-qeveritare të cilat ofrojnë shërbime direkte (shërbime të veçanta të mbrojtjes) dhe autoriteteve publike, duke vendosur një skemë të hapur dhe të qëndrueshme bashkëpunimi dhe financimi për shërbimet e ofruara për fëmijët. Dokumenti shtjellon format e financimit të shërbimeve sociale … Lexo më shumë

 • IMG_7634 (1)Raport mbi vlerësimin e nevojave

  Me qëllim të idenfikimit të pikave të forta dhe pikave të dobëta, sfidave, potencialit ekzistues dhe funksionimit më të mirë, KOMF në partneritet me UNICEF, ka hartuar një vlerësim të nevojave të brendshme të KOMF në mënyrë që të analizohen përparësitë dhe dobësitë dhe bazuar në këtë vlerësim, është hartuar një plan zhvillimor që do … Lexo më shumë

 • CaptureStudimi krahasues ndërmjet rezultateve të Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës dhe Raportit të Progresit

  ChildPact (Koalicioni Rajonal për Mbrojtjen e Fëmijëve) dhe Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) publikuan studimin krahasues ndërmjet rezultateve të Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës dhe Raportit të Progresit të Bashkimit Europian për Kosovën, duke e vënë theksin në një sërë veprimesh që Kosova duhet të ndërmarrë për të zhvilluar më tej kapacitetet … Lexo më shumë

 • captureRaporti i monitorimit mbi ekzekutimin e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën Korrektuese në Lipjan

  “Raporti i monitorimit gjashtë mujor mbi ekzekutimin e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën Korrektuese në Lipjan” prezanton të gjeturat e monitorimit gjashtë mujor (Janar – Qershor 2016) mbi zbatimin e masave edukative / institucionale; dërgimin në institucionin edukativo – korrektues dhe burgimin për të mitur. Raporti vë në pah sfidat në ekzekutimin … Lexo më shumë

 • captureIndeksi i Mbrojtjes së Fëmijës

  Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës është një mekanizëm i pavarur për matjen e reformave të vendit në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (KDF). Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës nxjerr në pah se si Kosova performon në mbi 600 indikatorë të përshtatur nga … Lexo më shumë

 • Mos me mbyll derenMos më mbyll derën, jam vetëm një fëmijë!

  Analiza për mbrojtjen e fëmijëve në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin dhe fëmijëve në konflikt me ligjin pa përgjegjësi penale (nën 14 vjeç), vjen si rezultat i dukurisë në rritje të sjelljeve të fëmijëve në kundërshtim me rregullat dhe normat e përcaktuara shoqërore. Qëllimi kryesor i kësaj analize është ofrimi i një … Lexo më shumë

 • Analiza buxhetoreA po arrijnë tek fëmijët në nevojë paratë e taksapaguesëve?

  A po arrijnë tek fëmijët në nevojë paratë e taksapaguesëve?– Analiza buxhetore mbi politikat sociale për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë ka për qëllim të shtjellojë financimin e politikave aktuale të mirëqenies sociale, me theks të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Njëkohësisht, të ndikojë në përmirësimin e financimit të shërbimeve dhe skemave sociale përmes … Lexo më shumë

 • take_me_homeMë ço në shtëpi – Analiza për avancimin e mbrojtjes së fëmijëve të braktisur në Kosovë të moshës 0-3 vjeç

  Më ço në shtëpi – Analiza për avancimin e mbrojtjes së fëmijëve të braktisur në Kosovë të moshës 0-3 vjeç, erdhi si rezultat i nevojës për identifikimin e ngecjeve në sistem dhe sfidave të institucioneve të mandatuara për kujdesin e fëmijëve të braktisur, identifikimin e faktit se sa po i përgjigjen institucionet nevojave të fëmijëve … Lexo më shumë

 • Arsimi parafillorQëndrimi i KOMF për përfshirjen e fëmijëve në arsimin parafillor

    Qëndrimi i KOMF për përfshirjen e fëmijëve në arsimin parafillor – paraqet qëdrimin mbi rëndësinë e arsimit parafillor si e drejtë themelore e fëmijës, situatën aktuale, konkluzionet dhe rekomandimet për përmirësimin e situatës. Për të lexuar dokumentin, klikoni këtu.

 • LeukemiaQëndrimi mbi trajtimin e fëmijëve të prekur nga leukemia

  Qëndrimi mbi trajtimin e fëmijëve të prekur nga leukemia – paraqet qëndrimin e KOMF mbi trajtimin klinik të rasteve me leukemi, mënyrën e menaxhimit të buxhetit për leukeminë, konstatimet dhe rekomandimet për përmirësim e situatës për trajtimin e fëmijëve të prekur nga sëmundja e leukemisë. Për të lexuar dokumentin, klikoni këtu