PUBLIKIMET

 • Ftese per publikimin e Politikes per Mbrojtjen e FemijesModeli i Politikës për Mbrojtjen e Fëmijës

  KOMF me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve, krijimit të një ambienti të sigurtë dhe miqësor, për të siguruar standardet më të larta të sjelljes dhe praktikës profesionale, për të siguruar që asnjë dëm nuk do t’ju ndodhë në asnjë situatë fëmijëve gjatë përfshirjes së tyre në programet e organizatave që punojnë me fëmijët, prezanton modelin … Lexo me shume

 • PHOTTORekomandimet e Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës 2.0

  Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, adreson rekomandimet kryesore të dala nga Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës për fushat më kritike të cilat kanë nevojë për ndërhyrje të menjëhershme. Indeksi ka vlerësuar pesë dimensione të veprimeve të Kosovës që i referohen mbrojtjes së fëmijës. Këto pesë dimensione janë: politikat dhe … Lexo me shume

 • Capture DhunaFëmijëria pa dhunë, një e drejtë themelore

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Fuqizimi i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – Rrugëtimi vazhdon”, i financuar nga zyra e UNICEF në Kosovë, ka publikuar dokumentin “Fëmijëria pa dhunë, një e drejtë themelore”. Dokumenti paraqet të dhënat për shkaqet dhe pasojat e dhunës ndaj fëmijëve, … Lexo me shume

 • Index pic. 1Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës 2.0

  Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” mbështetur nga Bashkimi Europian dhe menaxhuar nga zyra e BE-së në Kosovë, ka lansuar Indeksin për Mbrojtjen e Fëmijës 2.0. Indeksi është një mekanizëm i pavarur për matjen e reformave të çdo … Lexo me shume

 • Foto per WEBA po realizohet e drejta ime për shëndetin më të mirë?

  Ky raport është hartuar në kuadër të Grupit Tematik për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi. Dokumenti ofron një pasqyrë të disa prej fushave kryesore që duhet të merren parasysh në zhvillimin dhe zbatimin e politikave. Dokumenti paraqet të dhënat vitale për fëmijët, lindshmërinë dhe vdekshmërinë e foshnjeve, lindjet nën peshë, vaksinimin, gjidhënien dhe gjendjen … Lexo me shume

 • Capture122112Deklarata e Zotimit për kandidatët për kryetarë të komunave

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF përmes një dokumenti, ju është adresuar kandidatëve për kryetarë të komunave, prej të cilëve kërkojmë zotimin se të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtja e tyre do të jenë pjesë e prioriteteve të axhendës qeverisëse në rast të zgjedhjes. Komunat, bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, … Lexo me shume

 • CaptureDeklarata e Zotimit

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, prezantoi dokumentin të cilin do t’ju parashtrojë kandidatëve për kryeministër të Republikës së Kosovës, me qëllimin të zotimit të tyre për përfshirjen e fëmijëve në qendër të axhendës qeverisëse në rast të zgjedhjes. Fëmijët në Kosovë përbëjnë 30% të popullsisë së përgjithshme. Jetët e fëmijëve në … Lexo me shume

 • CaptureFinancimi i shërbimeve sociale në Kosovë

  Qëllimi i këtij dokumenti është të ndihmojë zhvillimin e partneritetit efektiv në mes të organizatave jo-qeveritare të cilat ofrojnë shërbime direkte (shërbime të veçanta të mbrojtjes) dhe autoriteteve publike, duke vendosur një skemë të hapur dhe të qëndrueshme bashkëpunimi dhe financimi për shërbimet e ofruara për fëmijët. Dokumenti shtjellon format e financimit të shërbimeve sociale … Lexo me shume

 • IMG_7634 (1)Raport mbi vlerësimin e nevojave

  Me qëllim të idenfikimit të pikave të forta dhe pikave të dobëta, sfidave, potencialit ekzistues dhe funksionimit më të mirë, KOMF në partneritet me UNICEF, ka hartuar një vlerësim të nevojave të brendshme të KOMF në mënyrë që të analizohen përparësitë dhe dobësitë dhe bazuar në këtë vlerësim, është hartuar një plan zhvillimor që do … Lexo me shume

 • CaptureStudimi krahasues ndërmjet rezultateve të Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës dhe Raportit të Progresit

  ChildPact (Koalicioni Rajonal për Mbrojtjen e Fëmijëve) dhe Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) publikuan studimin krahasues ndërmjet rezultateve të Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës dhe Raportit të Progresit të Bashkimit Europian për Kosovën, duke e vënë theksin në një sërë veprimesh që Kosova duhet të ndërmarrë për të zhvilluar më tej kapacitetet … Lexo me shume

 • captureRaporti i monitorimit mbi ekzekutimin e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën Korrektuese në Lipjan

  “Raporti i monitorimit gjashtë mujor mbi ekzekutimin e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën Korrektuese në Lipjan” prezanton të gjeturat e monitorimit gjashtë mujor (Janar – Qershor 2016) mbi zbatimin e masave edukative / institucionale; dërgimin në institucionin edukativo – korrektues dhe burgimin për të mitur. Raporti vë në pah sfidat në ekzekutimin … Lexo me shume

 • captureIndeksi i Mbrojtjes së Fëmijës

  Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës është një mekanizëm i pavarur për matjen e reformave të vendit në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (KDF). Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës nxjerr në pah se si Kosova performon në mbi 600 indikatorë të përshtatur nga … Lexo me shume

 • Mos me mbyll derenMos më mbyll derën, jam vetëm një fëmijë!

  Analiza për mbrojtjen e fëmijëve në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin dhe fëmijëve në konflikt me ligjin pa përgjegjësi penale (nën 14 vjeç), vjen si rezultat i dukurisë në rritje të sjelljeve të fëmijëve në kundërshtim me rregullat dhe normat e përcaktuara shoqërore. Qëllimi kryesor i kësaj analize është ofrimi i një … Lexo me shume

 • Analiza buxhetoreA po arrijnë tek fëmijët në nevojë paratë e taksapaguesëve?

  A po arrijnë tek fëmijët në nevojë paratë e taksapaguesëve?– Analiza buxhetore mbi politikat sociale për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë ka për qëllim të shtjellojë financimin e politikave aktuale të mirëqenies sociale, me theks të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Njëkohësisht, të ndikojë në përmirësimin e financimit të shërbimeve dhe skemave sociale përmes … Lexo me shume

 • take_me_homeMë ço në shtëpi – Analiza për avancimin e mbrojtjes së fëmijëve të braktisur në Kosovë të moshës 0-3 vjeç

  Më ço në shtëpi – Analiza për avancimin e mbrojtjes së fëmijëve të braktisur në Kosovë të moshës 0-3 vjeç, erdhi si rezultat i nevojës për identifikimin e ngecjeve në sistem dhe sfidave të institucioneve të mandatuara për kujdesin e fëmijëve të braktisur, identifikimin e faktit se sa po i përgjigjen institucionet nevojave të fëmijëve … Lexo me shume

 • Arsimi parafillorQëndrimi i KOMF për përfshirjen e fëmijëve në arsimin parafillor

    Qëndrimi i KOMF për përfshirjen e fëmijëve në arsimin parafillor – paraqet qëdrimin mbi rëndësinë e arsimit parafillor si e drejtë themelore e fëmijës, situatën aktuale, konkluzionet dhe rekomandimet për përmirësimin e situatës. Për të lexuar dokumentin, klikoni këtu.

 • LeukemiaQëndrimi mbi trajtimin e fëmijëve të prekur nga leukemia

  Qëndrimi mbi trajtimin e fëmijëve të prekur nga leukemia – paraqet qëndrimin e KOMF mbi trajtimin klinik të rasteve me leukemi, mënyrën e menaxhimit të buxhetit për leukeminë, konstatimet dhe rekomandimet për përmirësim e situatës për trajtimin e fëmijëve të prekur nga sëmundja e leukemisë. Për të lexuar dokumentin, klikoni këtu