PROJEKTE

 • Ndërtimi i kapaciteteve rajonale dhe kombëtare për ndarjen dhe promovimin e zbatimit të pakos INSPIRE në rajonin e zgjeruar të Detit të Zi 2019 – 2020

  Duke u bazuar në nevojat e mëdha për intervenim në fushën e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë, KOMF parashikon të vazhdojë fuqizimin e kapaciteteve për të ngritur shqetësimet dhe pikëpamjet e komuniteteve dhe fëmijëve, duke mbështetur iniciativat që kanë për qëllim të ndalojnë dhunën ndaj fëmijëve dhe të rrisin vetëdijen e publikut … Read more

 • Mbështetja e arritjeve të të vegjëlve/parashkollorëve përmes mësimdhënies së rafinuar (START) 2019 – 2020

  KOMF ka filluar implementimin e projektit të ri rajonal “Mbështetja e arritjeve të të vegjëlve/parashkollorëve përmes mësimdhënies së rafinuar (START) 2019 – 2020”, projekt i financuar nga World Vision Gjermani. Projekti zbatohet nga koalicionet e OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në gjashtë vende: Kosovë, Shqipëri, Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Armeni dhe Gjeorgji. Objektivi i përgjithshëm … Read more

 • Aksioni i Përbashkët për Decentralizim 2019 – 2022

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP dhe KMOP, kanë nisur implementimin e projektit “Aksioni i Përbashkët për Decentralizim”, në kohëzgjatje prej 42 muaj. Qëllimi i këtij projekti është kontribuimi drejt procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale … Read more

 • Zhvillimi i KOMF për Fëmijët – Rrugëtimi vazhdon 2017 – 2018

  Projekti “Fuqizimi i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – Rrugëtimi vazhdon”, i financuar nga UNICEF në Kosovë, implementuar nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF. Qëllimi kryesor i projektit është fuqizimi i KOMF për të vepruar si një avokues i fuqishëm për të drejtat e fëmijëve në Kosovë bazuar në … Read more

 • Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve 2017 – 2018

  “Të ndalojmë dhunën ndaj fëmijëve” është projekt i implementuar nga KOMF në kuadër të projektit rajonal “Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna dhe promovimi i përfshirjes sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara në Ballkanin Perëndimor dhe në Turqi”, i mbështetur nga BE dhe UNICEF. Deklarata e rezultatit: Legjislacioni primar dhe sekondar është përmirësuar për të fuqizuar parandalimin dhe … Read more

 • Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë 2017 – 2018

  Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF është duke implementuar një projekt të mbështetur nga BE dhe të menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë: “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë”. Ky projekt ka filluar në Janar 2017 dhe do të implementohet përgjatë dy vitesh. Kontrata e përbashkët është nënshkruar … Read more

 • Zërat e bashkuar për fëmijët 2015 – 2018

  Projekti “Zërat e bashkuar për fëmijët” i implementuar në Kosovë nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, financohet nga Ministria Federale e Gjermanisë për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim ( BMZ).  Partnerët në projekt janë 7 anëtarët e ChildPact nga Shqipëria, Armenia, Bosne dhe Hercegovina, Gjeorgjia, Kosova, Moldavia dhe Serbia. Projekti synon të … Read more

 • Të rinjtë me një zë 2015 – 2017

  Projekti “Të rinjtë me një zë” është projekt rajonal i financuar nga Komisioni Evropian, implementuar në Kosovë nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtje të Fëmijëve – KOMF. Partnerë në projekt janë: BKTF Shqipëri, Shoqata Naša Djeca në Bosne dhe Hercegovinë, Children First nga Mali i Zi. Projekti synon të rrisë kapacitetin dhe zotimin e koalicioneve … Read more

 • Ti bëjmë çështjet e fëmijëve të dukshme 2015 – 2016

  Projekti “Ti bëjmë çështjet e fëmijëve të dukshme” është projekt i financuar nga zyra e UNICEF në Kosovë. Objektivat kryesore të projektit janë: OBJEKTIVA1 (LEGJISLACIONI): Kontributi në zhvillimin, monitorimin dhe përmirësimin e legjislacionit në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. OBJEKTIVA2 (QEVERISJA (THINK TANK / AVOKIM)): Kontributi në fuqizimin e sistemit për mbrojtjen … Read more

 • Fëmijët nuk kanë nevojë ta njohin dhunën Tetor 2015

  Projekti Fëmijët nuk kanë nevojë ta njohin dhunën, i implementuar nga Koalicioni i  OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve u financua nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Në kuadër të projektit, KOMF në bashkëpunim me Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit organizoi Javën Nacionale Vetëdijësuese për Mbrojtjen e Fëmijëve Viktima të Dhunës dhe Abuzimit. … Read more

 • Kush flet për mua? Aksioni i përbashkët për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë 2013 – 2015

  Projekti “Kush flet për mua?” është projekt i financuar nga zyra e UNICEF në Kosovë. Objektivat kryesore të projektit janë: OBJEKTIVA1 (LEGJISLACIONI): Kontributi në zhvillimin, monitorimin dhe përmirësimin e legjislacionit në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. OBJEKTIVA 2 (QEVERISJA (THINK TANK / AVOKIM)): Kontributi në fuqizimin e sistemit për mbrojtjen e fëmijëve … Read more

 • Mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë 2011 – 2013

  Projekti “Mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë”, është financuar nga Zyra e UNICEF në Kosovë, Save the Children dhe Terre des hommes. Objektivat strategjike të projektit: OBJEKTIVA STRATEGJIKE 1: Kontributi në avancimin dhe monitorimin e kornizës ligjore, politikave, strategjive dhe standardeve kombëtare në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve dhe të drejtave … Read more