PARTNERËT

ChildPact
http://www.childpact.org/

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës
http://pristina.usembassy.gov/

Komisioni Evropian në Bruksel
http://ec.europa.eu/index_en.htm

Zyra e UNICEF në Kosovë
http://www.unicef.org/kosovoprogramme/

Ministria Federale e Gjermanisë për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim
https://www.bmz.de/en/

World Vision International
http://www.wvi.org/meero

Save the Children
https://kosovo.savethechildren.net/

Terre des hommes
https://www.tdh.ch/en