KONVENTA MBI TË DREJTAT E FËMIJËS

DEKLARATA E PERGJITHSHME MBI TE DREJTAT E NJERIUT

KONVENTA PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE DHE BASHKËPUNIMIN LIDHUR ME ADOPTIMIN NDËR-SHTETËROR

KONVENTA PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE KUNDËR KEQPËRDORIMIT DHE ABUZIMIT SEKSUAL

KONVENTA PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

KONVENTA KUNDËR DISKRIMINIMIT NË ARSIM

RREGULLAT MINIMALE STANDARDE TË KOMBEVE TË BASHKUARA PËR ADMINISTRIMIN E DREJTËSISË PËR TË MITUR

UDHËZUESI I KOMBEVE TË BASHKUARA PËR PARANDALIMIN E DELINKUENCËS PËR TË MITUR

RRGULLAT E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR MBROJTJEN E TË MITURVE TË CILËVE U ËSHTË PRIVUAR LIRIA

PROTOKOLLI OPSIONAL I KONVENTES PËR TË DREJTAT E FEMIJËVE MBI SHITJEN E FEMIJËVE, PROSTITUCIONIN DHE PORNOGRAFINE E TË MITURVE

PROTOKOLLI OPSIONAL I KONVENTES PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE MBI PËRFSHIRJEN E FËMIJËVE NË KONFLIKTET E ARMATOSURA

PROTOKOLLI PËR PARANDALIMIN, MPOSHTJEN DHE NDËSHKIMIN E TRAFIKIMIT ME QENIE NJERËZORE, KRYESISHT GRA DHE FËMIJË, I CILI PLOTËSON KONVENTEN E KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR NDERKOMBËTAR

PROTOKOLLI OPSIONL MBI SHITJEN E FËMIJËVE, PROSTITUCIONIN E TË MITURVE DHE PORNOGRAFINË E TË MITURVE