Projekti “Kush flet për mua?” është projekt i financuar nga zyra e UNICEF në Kosovë. Objektivat kryesore të projektit janë:

OBJEKTIVA1 (LEGJISLACIONI): Kontributi në zhvillimin, monitorimin dhe përmirësimin e legjislacionit në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

OBJEKTIVA 2 (QEVERISJA (THINK TANK / AVOKIM)): Kontributi në fuqizimin e sistemit për mbrojtjen e fëmijëve përmes; monitorimit, analizave, sensibilizimit dhe mobilizimit të institucioneve në nivel qendror dhe lokal.

OBJEKTIVA 3 (NDËRGJEGJËSIMI/ KOMUNIKIMI): Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve me partnerët strategjikë, median dhe publikun përmes ndërgjegjësimit dhe komunikimit efektiv.

OBJEKTIVA 4 (FUQIZIMI): Fuqizimi i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve që të veproj si një avokat i fortë për të drejtat e fëmijëve në Kosovë.