Coalition of NGOs on Child Protection in Kosovo – KOMF on 19 March 2018 held its General Assembly meeting.

The General Assembly approved:

  • Narrative and Financial Report for 2018
  • Action Plan for 2019 as well
  • Membership fee

In this meeting was also presented the audit report for KOMF for 2018 and the draft of Manual for the Sub-grants.

The General Assembly of KOMF in its meeting held on March 19, 2019 voted for the membership of three organizations: Public Organization for Local Initiatives and Supports – POLIS, Rrjeti i Lëvizjes Paqesore (NOPM)  dhe SOS Kopshti.

During the following week, members will continue reviewing other membership requests.

In the General Assembly meeting participated: Asociacioni për Trajnime Sociale, Hulumtime dhe Avokim – ASTRA, Balkan Sunflowers Kosova, Childproof/CIPOF, Education Comes First – ECF,  Organizata Rinore Akti – ORA,  Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP, OPFAKKOS, Programi për të Drejtat Civile – CRP/K, PL4Y International, Qendra për Arsim e Kosovës – KEC, Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit me qenie njerëzore – MVPT, Qendra për Studime të Avancuara – FIT, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës – QKRMT, Save the Children, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Shpresa dhe Shtëpi për Fëmijët Kosovë – SDSF, Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK Kosova, Shoqata e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve të Kosovës – HANDIKOS, Terre des hommes, The Ideas Partnership, VoRAE dhe World Vision.