Thematic Group on Child and Social Protection within KOMF held its meeting. Thematic Group on Child and Social Protection set out group priorities for the next three months regarding the Law on Social and Family Services and the Formula for Financing of social services.

Thematic Group on Child and Social Protection finalized the draft of the Advocacy Strategy and Action Plan for decentralization of social services.

In this meeting participated: Asociacioni për Trajnime Sociale, Hulumtime dhe Avokim – ASTRA, Organizata Rinore AktiOrganizata për fëmijët pa kujdes prindëror – OFAP, OPFAKKOS, Programi për të Drejtat Civile – CRP/K, Kosova Education Center – KEC, Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit me qenie njerëzore – MVPT, SOS Fshatrat e Fëmijëve KosovëTerre des hommes KosovoWorld Vision in Albania and Kosovo, Qendra Labyrinth, Down Syndrome KosovaPEN – Peer Educators Network, Autizmi, Kolegjiumi për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Lidhja e Qendrave për Punë Sociale të Kosovës.

This meeting was organised in frame of “Joint Action for Decentralization”,  a project funded by the European Union and managed by the EU Office in Kosovo, implemented by the  Coalition of NGOs for Children Protection in Kosovo – KOMF in partnership with SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizata për fëmijët pa kujdes prindëror – OFAP and KMOP.