Grupi Tematik për Arsim në kuadër të KOMF mbajti takimin e radhës.

Në këtë takim u përcaktuan prioritetet, aktivitetet dhe u rishikua plani i veprimit të grupit tematik për vitin 2019.

Njëherit, u përcaktuan veprimet e ardshme rreth projektit të ri për zhvillimin në fëmijërinë e hershme; Hapat e ardhshëm rreth akreditimit të programit të Politikës për Mbrojtjen e Fëmijëve si dhe Përfshirjes së rekomandimeve të KOMF në kuadër të Projektligjit për Edukimin Parashkollor – Edukimin në Fëmijërinë e Hershme 0-6 vjeç.

Në takim morën pjesë anëtarët e Grupit Tematik për Arsim: Qendra për Arsim e Kosovës – KEC, Terre des hommes, SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, Shoqata për Edukim Childproof/CIPOF, Qendra për studime të avancuara FIT, Education Comes First, Play International dhe SOS Kopshti.