Analiza për mbrojtjen e fëmijëve në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin dhe fëmijëve në konflikt me ligjin pa përgjegjësi penale (nën 14 vjeç), vjen si rezultat i dukurisë në rritje të sjelljeve të fëmijëve në kundërshtim me rregullat dhe normat e përcaktuara shoqërore. Qëllimi kryesor i kësaj analize është ofrimi i një pasqyre të situatës dhe kuadrit ligjor, boshllëqet dhe sfidat nëzbatimin e tij në fushën e parandalimit, mbrojtjes dhe të ri-integrimit të fëmijëve që janë në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin apo fëmijëve në konflikt me ligjin pa përgjegjësi penale.

Për të lexuar dokumentin, klikoni këtu.