BORDI

Burim H. Behluli është President i Bordit në Koalicionin e OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF. Njëherit Z. Behluli është Drejtor Nacional për Zhvillim të Programeve në organizatën SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë. Z. Behluli është në përfundim të studimeve Master për Psikologji Klinike dhe njëkohësisht mban titujt Bachelor në Fakultetin e Psikologjisë dhe në Fakultetin Juridik. Ai ka përvojë shumëvjeqare në fushën sociale dhe atë të drejtësisë, si dhe në nivelin e menaxhimit dhe konsultimit, duke filluar nga analiza e nevojave, menaxhimi i ciklit të projektit, zhvillimi i koncepteve. Që nga viti 2003, ai është përfshirë në disa projekte kërkimore dhe ka punuar si ekspert i pavarur, kryesisht tefushat që lidhen me çështje të ndryshme sociale dhe të drejtësisë. Atij i pëlqen puna vullnetare, sidomos ajo që ka të bëjnë me fëmijët.

Petrit Tahiri është Sekretar i Bordit Drejtues në Koalicionin e OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF. Aktualisht është Menaxher i Projekteve në organizatën Qendra për Arsim e Kosovës, anëtare në KOMF. Z. Tahiri ka mbaruar studimet në Universitetin e Prishtinës, Departamenti i Shkencave Sociale, Dega e Sociologjisë. Z. Tahiri ka përvojë pune mbi dhjetë vjeçare në fushën e arsimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve. Z. Tahiri ka përvojë specifike në zhvillimin e hulumtimeve dhe analizave në fushën e mbrojtjes së të drejtave te fëmijëve, hulumtimeve mbi gjendjen në sektorin e arsimit, dhe zhvillimin e strategjive të ndryshme sektoriale. Z. Tahiri ka punuar si ekspert i pavarur për shumë agjenci dhe organizata ndërkombëtare.

Gani Lluga  është anëtar i Bordit Drejtues në Koalicionin e OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF. Njëherit është Drejtor Ekzekutiv në organizatën ASTRA – Asosacioni për Trajnime Sociale, Hulumtime dhe Avokim, anëtare në KOMF. Gani Lluga ka diplomuar në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Filozofik, Dega Sociologji dhe ka më shumë se 15 vite përvojë profesionale në shërbime sociale në Kosovë. Përvoja e tij specifike është në reformën e sistemit të mbrojtjes sociale. Z. Lluga ka përvojë specifike në mbështetjen e procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale,  standardizimin e shërbimeve sociale dhe monitorimin dhe inspektimin e shërbimeve sociale dhe familjare. Z. Lluga ka punuar si ekspert i pavarur për shumë agjenci dhe organizata ndërkombëtare.

Muhamet Arifi është Anëtar në Koalicionin e OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF. Njëherit është themelues dhe Drejtor Ekzekutiv i organizatës Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) anëtare në KOMF, duke zbatuar shumë projekte që drejtpërsëdrejti përfitojnë komunitetet Romë dhe Ashkali të Kosovës. Nga viti 2009 deri në 2012, z. Arifi ka përfaqësuar komunitetin Ashkali në Këshillin Konsultativ për Komunitete (KKK), duke këshilluar Presidentin e Kosovës. Z. Arifi, është i përfshirë në vazhdimësi si ekspert në hartimin e politikave të ndryshme në lidhje me komunitetet në Kosovë dhe ndërkombëtarisht.

Afrim Maliqi është anëtar në Bordin Drejtues në Koalicionin e OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF. Njëkohësisht është drejtor dhe themelues i HANDIKOS e cila ka për mision arritjen e  ndryshimeve pozitive dhe të qëndrueshme në jetën e personave me aftësi të kufizuara, përmes përfaqësimit, mbrojtjes së të drejtave, ofrimit të shërbimeve dhe përkrahjes së tyre. Z. Maliqi është aktivist i të drejtave të njeriut, të personave me aftësi të kufizuar i cili përmes organizimit të shoqërisë civile ka kontribuar edhe në hartimin e politikave dhe ligjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut në Kosovë e po ashtu ka marrë pjesë aktive edhe në bashkëpunimet ndërkombëtare dhe rajonale.