­

29/08/2018

  • foto 3

Grupet Tematike në KOMF kanë mbajtur takimet e tyre periodike

29/08/18|

Grupet tematike në KOMF, gjatë muajit Gusht 2018 kanë mbajtur takimet e tyre periodike, ku kanë diskutuar për aktivitetet e përfunduara si dhe kanë vendosur prioritetet dhe aktivitetet për periudhën Gusht – Nëntor 2018. Grupi Tematik për Arsim ka mbajtur takimin e rregullt periodik më 9 Gusht 2018, në zyre të KOMF. Fillimisht, anëtarët e [...]

  • Captureeeeeeeee

KOMF ofron rekomandimet për financimin e shërbimeve sociale në kuadër të Koncept Dokumentit për Financat e Pushtetit Lokal

27/08/18|

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka dërguar rekomandimet për koncept dokumentin për Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal.  Rekomandimet e KOMF janë të bazuara në burimet dhe rekomandimet e organizatave anëtare të KOMF ofruese të shërbimeve sociale si dhe rekomandimeve të analizave buxhetore dhe hulumtimeve paraprake të KOMF sikurse: [...]

  • 2018_06_06_Vazhdimi i seances 3

KOMF dorëzon propozim nenet për Ligjin e Familjes dhe Draft Kodin Civil

07/08/18|

Pas një pune intenzive një vjeçare dhe zhvillimit të një serie të konsultimeve publike me akterët relevant, KOMF në partneritet me UNICEF, SOS Fshatrat e Fëmijëve, OFAP, ASTRA, Save the Children dhe Terre des hommes, kanë adresuar drejt Ministrisë së Drejtësisë dokumentin me propozim - nenet për Ligjin e Familjes / Draft Kodin Civil, për [...]

  • foto 2

Pas miratimit të Rregulloreve për të Drejtat e Fëmijëve, komunat nisin miratimin e Strategjive dhe Planeve të Veprimit

01/08/18|

Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve në Kosovë” financuar nga BE dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë, ka ofruar nën financime për shtatë organizata lokale me qëllim të fuqizimit të tyre dhe mbështetjes së shtatë komunave në hartimin e [...]